Aktivity plzeňské diecéze CČSH

Bohoslužba a pastorační péče

Základním kamenem církve je slavení bohoslužeb, péče o společenství a vztahy, vzájemná podpora a pomoc všude tam, kde jako církev můžeme být prospěšní.

Publikace

Vydáváme časopis duchovní obnovy Katabáze. V edici Preface vycházejí knihy se spirituální tématikou.

Kaplanská služba

Naši duchovní působí také v kaplanské službě v nemocnicích, v pečovatelských zařízeních, v domovech pro seniory, v armádě a ve vězeňství.

Sociální práce

V naší diecézi působí diakonická střediska Nazaret v Borovanech, Domeček v Trhových Svinech, Naomi v Prachaticích a domácí hospic Athelas v Písku.

Svátostný život a duchovní obnova

Vysluhujeme sedm svátostí (křest, biřmování, večeři Páně, útěchu nemocných, zpověď, manželství a svěcení kněžstva) a pořádáme duchovní obnovy, kde v tichu a naslouchání prohlubujeme náš duchovní život a společenství s Kristem.

Péče o děti a mládež

Pořádáme letní tábory pro děti a mládež i příměstské tábory, zapojujeme se do celocírkevních aktivit pro děti a mládež.