Takřka po roční pauze, vynucené okolnostmi, dostáváte do rukou nové číslo našeho diecézního časopisu Katabáze na téma "Vzdálenost a blízkost".

V současném světě až nepříjemně často prožíváme rozpolcenost a odcizení v nejrůznějších podobách. Vzdálenost mezi lidmi se jeví tím větší, čím snazší a rychlejší je dnešní komunikace na internetu. Mezilidská nedorozumění se však zdají být pouze odrazem a důsledkem toho, že člověk se vzdaluje od sebe samého, neboť živoří oddělen od vlastního srdce s jeho nenaplněnými touhami, potřebami a sny.

Vnitřně odcizená lidská bytost je hluboce nešťastná, což se projevuje například smutkem, ale také agresivitou, frustrací, zahořklostí a sobectvím. Bůh nám připadá nesmírně vzdálený, nepřítomný, v pomoc od něho je skoro nemožné doufat. Přesto nezmizela naděje na proměnu, na průlom, o čemž svědčí poselství Bible: "I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu" (Zachariáš 6, 15).

Práce na společném díle sbližuje. Chrám je posvátným prostorem, kde se můžeme sdílet, naslouchat si, a zároveň se otevírat něčemu, co nás přesahuje - a umožňuje podívat se i na složitou situaci s nadhledem a pochopením pro lidskou slabost a zranitelnost. Jde o chrám obnoveného lidství, o zázrak znovunalezené blízkosti, o zpřítomnění, ve kterém už hlavní roli nehraje oběť, nýbrž objetí. Každý je zván vstoupit dovnitř, aby se připojil k dobrému dílu, přispěl svým jedinečným vkladem.

Texty v aktuálním čísle Katabáze diagnostikují z rozličných úhlů pohledu onen stav existenciální nouze, v němž se odcizujeme a vzdalujeme od sebe i jedni od druhých. Paradoxně právě uvědomění si, že tento "nouzový stav" jako lidé sdílíme a všichni jej neseme jako kříž, nás nečekaně sbližuje! Jsme si blízcí, protože máme podobnou zkušenost. Teď se před námi otevírá cesta, na níž krok za krokem naši zkušenost s láskou přijímáme - a tím ji transformujeme v radostný, smysluplný způsob prožívání vzájemné blízkosti.

za redakční radu Lukáš Bujna 

JSME TU PRO VŠECHNY BEZ ROZDÍLU

Aktivity Plzeňské diecéze CČSH

Liturgie a svátosti

Základním kamenem církve je slavení Večeře Páně a vysluhování svátostí křtu, biřmování, manželství, nemocných, smíření a kněžského svěcení. 

Sociální projekty

V naší diecézi působí hospic Athelas a diakonická centra Domeček a Nazaret. Pomoc druhým lidem je tím, k čemu nás pozval Ježíš Kristus.

Publikace

Vydáváme časopis Katabáze, který se vztahuje k aktuálním otázkám lidského života. V edici Preface vycházejí knihy se spirituální tematikou.

Bohoslužby nemocných

Každý týden na mnoha místech naší diecéze konáme bohoslužby za uzdravení nemocných a sílu pro doprovázející a pečující.  

Když jde o život! 

Každý člověk je jedinečný a zaslouží si pozornost a pomoc. Nejsme dokonalí, a tak i naše služba není dokonalá. Ale uděláme vše, co je momentálně v našich silách. Protože vždy jde o to hlavní. O život.

Naše církev nabízí všem věřícím bez rozdílu poskytování duchovního doprovázení (pohřeb, požehnání, duchovní doprovázení, přípravu na první přijímání večeře Páně, pastorační rozhovor, návštěvu v nemocnici, vězení, léčebně či domově pro seniory, základní sociální poradenství a mnohé další)

Rozhovory, návštěvy a poradenství nabízíme nejen lidem křesťansky věřícím, ale i duchovně hledajícím.

sledujte nás na facebooku

diecéze v číslech za loňský rok

35

DUCHOVNÍCH

4013

PASTORAČNÍCH NÁVŠTĚV

131

SVÁTOSTÍ NEMOCNÝCH

10790

ÚČASNÍKŮ BOHOSLUŽEB