Noc kostelů v Písku: Setkání diakonických středisek a pomoc hospici Athelas

06.06.2023

V sobotu 2. června se v Husově sboru v Písku uskutečnil letošní ročník Noci kostelů s bohatým programem a benefičním koncertem pro hospic Athelas. Součástí letošní Noci kostelů v NO CČSH Písek byl bohatý program pro děti, prodej keramiky diakonických středisek Nazaret a Domeček a koncert Jiřího Smrže s kapelou Kérmideretvár. Pod fotogalerií si můžete přečíst také dopis zvoleného biskupa Plzeňské diecéze CČSH.

Pozdrav zvoleného biskupa na setkání představitelů diakonických středisek


Písek 2. 6. 2023


Srdečně vás všechny zdravím a děkuji vám za práci, kterou konáte v diakonických

střediscích Husitské diakonie na území Plzeňské diecéze Církve československé

husitské. Apoštol Pavel napsal v listu Efezským, že "každému z nás byla dána

milost podle míry Kristova obdarování". Od řeckého slova pro milost, charis,

je odvozeno slovo charisma, které má význam zvláštního, jedinečného daru,

který Bůh udílí prostřednictvím svého milovaného Syna Ježíše Krista. Jedním

z takových darů je i poslání sloužit a pomáhat ostatním, ujímat se bližního

v náročné životní situaci, v nemoci, stáří i umírání, anebo podepřít bližního

tak, aby jeho život byl radostnější a smysluplnější navzdory znevýhodnění či

postižení, s nímž se musí vyrovnávat. Vím, že právě takové služby se konají

v našich diakonických střediscích. Naplňuje mě to vděčností, nadějí a vírou,

neboť dobrý Bůh stále koná dobro skrze lidi, kteří se v srdci nadchnou pro

dobré dílo a přispějí k němu svýma rukama. Žehnám těmto rukám! Kéž ruce

pomáhajících také samy pociťují, že spočívají v Božích rukách a že jejich

služba má a bude mít podporu nejenom naší Plzeňské diecéze, ale všech lidí

dobré vůle! 


S přáním Kristova pokoje

bratr Lukáš, zvolený plzeňský biskup Církve československé husitské