Adventní dopis

22.12.2021

Boží paže kolem mých ramen, dotyk Svatého Ducha na hlavě mé, znamení Kristova kříže na mém čele, hlas Ducha Svatého v uších mých, vůně Svatého Ducha v mém chřípí, vidění nebeského obecenství v očích mých a rozhovor nebeského obecenství na mých rtech, dílo církve Boží v rukou mých, služba Bohu a bližnímu v mých nohách, domov Boží v srdci mém, a Bůh, Otec všech, v celé mé bytosti. Amen

Přeložil Martin Gruber

Milí komilitoni,

tak začínal profesor Kučera často svá kázání. Komilitones, z řečtiny, znamená spolubojovníky ve společné věci. A já bych vám všem touto cestou chtěl poděkovat. Především za to, že jste. Už prostá existence je zázrakem bytí. Albert Camus kdysi napsal, že "lhát neznamená jen říkat to, co není pravda. Znamená to hlavně říkat víc než to, co je ve skutečnosti pravda." Slovy indiánů: "Mnoho slov, málo bizonů." Věřím, že nynější čas, který média vykreslují jako katastrofu, je ve skutečnosti čas požehnaný, neboť nás učí, abychom více mlčeli a více naslouchali svému srdci i srdcím našich blízkých.

Kdybych si mohl přát pro nás všechny jeden dárek, pak by to bylo společné mlčení a společné objetí. Odpuštění, které bychom si takto darovali, by nás osvobodilo od potřeby stávat se někým jiným, než kým doopravdy jsme. Vánoce jsou svátky zrození, návratu světla, slova, které se stává tělem /naším vlastním tělem/, neboť jinak je nelze vyslovit. A proto děkuji za to, že jste. Děkuju za vaši lidskost, za vaši odvahu nést kříž všedních dní, za odvahu při tom všem přiložit ruku k dílu a ošetřovat raněné, i když si někdy připadáte trapní, plní studu či selháváte. Náš svět je vskutku velká polní nemocnice, a ti, kdo stále ještě stojí na nohou a mají volné ruce, mohou či dokonce musí tišit bolest a ovazovat otevřené rány /svoje i těch druhých/.

Opravdu si vás všech vážím, byť některé z vás neznám natolik, abych vám mohl osobně z očí do očí poděkovat za to, že jste, a vzdát chválu Bohu za to, že vás vyslal do světa, který spojuje spíše bolest než radost. Prosím, důvěřujme evangeliu. Jsme milovaní! I my, jako Maria, máme dát tomuto světu Krista. To je náš úkol, a jeho splnění má rozmanitou, nebo dokonce rozporuplnou podobu. Opatruji vás všechny v modlitbách. Prosím, i vy se modlete za mne,, který právě poznává, že také on je milovaný.

V úctě váš bratr Filip