Back to Top

Slavnost Těla a Krve Páně

čtvrtek 20. červen 2019 19:43

„Chléb andělský přetajemně stal se chlebem dětí země…“ (Lauda Sion Salvatore)
Není možné, aby Církev existovala bez shromáždění kolem stolu Páně, kolem oltáře, kde se odehrává to kosmické mystérium Zeleného čtvrtku. Když říkám mystérium, chci tím říct, že řecké slovo „mystérion“ (tajina) vystihuje podstatně lépe než latinské „sacramentum“, že se jedná o Tajemství. A hovořím-li o kosmickém rozměru tohoto mystéria, neznamená to nic menšího, že se slavení lámání chleba účastní krom viditelně přítomných křesťanů i svět duchovní – andělské zástupy a vítězní svědci Beránka Božího.
Tajemství pravé přítomnosti Ježíšovy v Eucharistii je právě hlubokým tajemstvím, které se nedá pochopit rozumem (ačkoli o to teologové poctivě usilovali), ale srdcem. Když přijímáme Krev a Tělo Páně, Bůh sám k nám promlouvá: „Ve svém Synu jsem se vydal – a vydávám – pro tebe a za tebe. A ty se vydej mé Lásce, odevzdej se jí, nech se jí obklopit, spočívej v ní. Protože tohle je věrný příslib skutečné blaženosti Království nebeského.“ Pokud přijímáme lhostejně a jen ze zvyku, ne-li dokonce ve vzpouře vůči Bohu, pak ten Hlas můžeme sotva zaslechnout. Ale to neznamená, že by nerezonoval celým vesmírem. 
Všude, kde se shromažďuje křesťanská obec ke společnému lámání chleba, tam je přítomen i Ježíš, jako Hostitel. Jako ten, kdo v eucharistických darech rozdává sám sebe.

 

bratr Martin