Back to Top

Vyšlo nové číslo diecézního časopisu Preface

úterý 30. duben 2019 19:51

Na novou Prefaci se čekalo dlouho. Naši diecézní revue jsme se totiž rozhodli proměnit v ročenku, která shrne „plody myšlenkové práce“ nejen mezi duchovními a laiky Plzeňské diecéze, ale i v širším okruhu našich přátel, zejména pak těch, kdo jsou spjati s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. 

Formát ročenky nám umožnil publikovat dva delší texty, které přinášejí mnoho podnětného. První se zabývá eschatologií a pohřebními obřady  v CČSH a napsal jej Pavel Kolář, husitský farář v Praze-Nuslích a odborný asistent na katedře praktické teologie na HTF UK. Druhý zkoumá vztahy mezi společností a církví v době po rozpadu západořímské říše. Jde o shrnutí rigorózní práce Josefa Jaroše. 

Dále v této ročence naleznete zajímavé dokumenty - kající modlitbu brněnského biskupa Juraje Dovaly (přednesenou na loňské synodě duchovních CČSH), dopis plzeňské biskupa Filipa Štojdla k závěrečnému roku Sedmiletí duchovní obnovy církve a tzv. Pakt z katakomb, uzavřený biskupy v době II. vatikánského koncilu. Mnohé z tohoto paktu zůstává i po více než půl století nenaplněno a je aktuální výzvou nejen pro představitele naší církve, ale vůbec pro každého, kdo chce žít naplno evangelium. 

Ceníme si toho, že mezi příznivce Preface můžeme počítat známého religionistu, teologa a spisovatele Ivana O. Štampacha, který ve své stati zkoumá, jaké obrazy Boha si vytváříme. 

Dále v Prefaci naleznete příspěvky duchovních Plzeňské diecéze. Klatovský farář Tomáš Procházka píše o mystice přítomného okamžiku (inspirován díly Richarda Rohra, Eckharta Tolleho, ale i Zdeňka Trtíka). Sokolovský farář Lukáš Bujna přináší stručný úvod do liturgického slavení. Vikář Lubomír Zíta rozjímá o Marii a Janu Evangelistovi. Jáhen Martin Gruber je nejplodnějším autorem mezi našimi duchovními a dodal dva články - o kněžně Ludmile a velšské světici Wenefred. Keltskému křesťanství se bratr Martin věnuje systematicky. Mirovický farář Ivan Jirovský přispěl překladem z díla Ernsta Jüngera. 

Jedinou ženou, jejíž text v Prefaci naleznete, je Marika J. Mariewicz, pravidelná účastnice duchovních obnov pořádaných Plzeňskou diecézí. Rozjímá nad tím, jak zapojit tělo do spirituálního života. 

Obrazový doprovod představují fotografie pořízené poutníky při loňském pobytu ve Svaté zemi, kde se uskutečnila Pouť milosrdenství Plzeňské diecéze. Prefaci je možno stáhnout na webových stránkách diecéze nebo si ji zakoupit na úřadu diecéze v Mirovicích. Přejeme vám, ať vás nová Preface potěší! 

za redakční radu Lukáš Bujna 

Přílohy

 
pdf preface 2018 final web.pdf
-